Вести ·  +381 (0) 022 310 271
  Контакт ·   LOG IN

ТИМОВИ У ГИМНАЗИЈИ

ПРЕМА ЗАКОНУ О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ( СЛ.ГЛАСНИК РС“,БРОЈ 88/2017)

ЧЛАН 130.

“У УСТАНОВИ ДИРЕКТОР ОБРАЗУЈЕ СЛЕДЕЋЕ ТИМОВЕ:

  1. ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ
  2. ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА
  3. ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ
  4. ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ
  5. ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА
  6. ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ

 

и друге тимове за остваривање одређеног задатка, програма или пројекта

  1. ТИМ ЗА ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА РЕФОРМИ

 

ТИМ ЧИНЕ ПРЕДСТАВНИЦИ ЗАПОСЛЕНИХ, РОДИТЕЉА, ОДНОСНО ДРУГИХ ЗАКОНСКИХ ЗАСТУПНИКА, УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА, ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, ОДНОСНО СТРУЧЊАКА ЗА ПОЈЕДИНА ПИТАЊА.“

 

МОЛЕ СЕ ПРЕДСТАВНИЦИ РОДИТЕЉА ДА СЕ ЈАВЕ У СЕКРЕТАРИЈАТ  ШКОЛЕ ДО 31.ОКТОБРА УКОЛИКО СУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ДА УЗМУ УЧЕШЋА У РАДУ ОД НЕКИХ ТИМОВА.

 

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

ЦИЉ ПРОГРАМА ЗАДАЦИ
Постизање оптималног укључивања ученика у редован образовно васпитни процес,осамостаљивање у вршњачком колективу,функционисање унутар школе и његово напредовање у образовању и припрема за свет рада.  Пружање одговарајуће подршке ученику

Пружање одговарајуће подршке родитељима

Праћење примене подршке,наапредовања ученика

Већа укљученост у вршњачки колектив…

Сензибилизација  свих актера за питања инклузивног образовања

 

 

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

ЦИЉ ПРОГРАМА ЗАДАЦИ ПРОГРАМА
Заштити интересе ученика у свим ситуацијама, обезбедити поверљивост података и заштиту права на приватност,

Успоставити  систем ефикасне заштите

 изградити телесно, психички социјално здраву и зрелу личност,

препознати и сузбити све врсте и облике насилног понашања, злостављања и занемаривања,

унапредити квалитет живота ученика применом мера превенције и мера интервенције,

сворити климу прихватања, толеранције и уважавања

подизати ниво свести  повећати осетљивост свих укључених у живот и рад школе за препознавање насиља, злостављања, занемаривања, злоупортребе психоактивних супстанци…

 

 

 

Упознавање са посебним Протоколом за заштиту деце и ученика од насиља/запослене, родитеље, ученике

Упознавање  са Правилником о Протоклоу поступања у установи у одговору на насиље…

Едукација о проблемима насиља,штетности употребе дувана, злоупотребе психоактивних супстанци…свих актера у образовно васпитном процесу

Подршка деци која трпе насиље, оснаживање деце који су посматрачи…

Комуникација  и сарадња са релевантним службама/Центар за социјални рад, Здравствене установе, Полиција…

Сензитизација колектива школе и ученика  о проблемима насиља

Развијање и неговање богатства различитости,толеранције,уважавања личности ученика, родитеља, професора, свих запослених…

Стицање знања, формирање ставова и понашања ученика у вези са очувањем здравља, заштитом и побољшањем сопственог здравља и здравља других

 

 

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

 

ЦИЉ ПРОГРАМА ЗАДАЦИ ПРОГРАМА
Детаљније сагледавање одређених аспеката живота и рада школе кроз самовредновање кључних области. Испитивање стања и уочавање слабих и јаких страна у циљу унапређивања професионалног деловања, а самим тим и квалитета рада школе Дефинисање области квалитета коју треба унапређивати, задатака,начина активности и носиоца активности .

 Планирање ресурса за остваривање постављених задатака, као и временски план за њихову реализацију. Анализа добијених резултата и ефекта предузетих мера.

Дефинисање даљих активности у циљу унапређивања квалитета рада.

 

 

ПРОГРАМ ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ

 

ЦИЉ ПРОГРАМА ЗАДАЦИ ПРОГРАМА
·         Праћење и обезбеђивање квалитета образовно васпитног рада у Гимназији

·         унапређивање квалитета рада и развој установе

Праћење и вредновање

·         остваривања циљева,

·          исхода,

·         стандарда постигнућа,

·         школског програма

·         наставног плана,

·         програма наставе и учења за први разред,

·         развојног плана

·         сарадње са родитељима

·          и других

             Стручно усавршавање

             План мера за побољшање квалитета рада и унапређивање квалитета

 

 

 

 

ТИМ ЗА ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА РЕФОРМИ У ГИМНАЗИЈИ

 

ЦИЉ ПРОГРАМА ЗАДАЦИ ПРОГРАМА
Праћење спровођења реформи у Гимназији због унапређења квалитета наставе и васпитања, неговања општег образовања у циљу ефикасности студирања у високо школским установама Праћење

·         стручног усавршавања наставника,

·         планирања програма наставе и учења и изборних програма

·         Примене планираних активности

·         Задовољства ученика, родитеља, наставника

·         Примене савремених метода рада, неговање међупредметних компетенција

·         Уписа ученика на жељене факултете

·         Упутстава…о реформи МПНТР

·          

 

 

 

 

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ

ЦИЉ ПРОГРАМА ЗАДАЦИ ПРОГРАМА
Унапређивање вештина и компетенција наставника  а у циљу унапређивања квалитета наставе, учења и постигнућа ученика  

Континуирано усавршавање, стицање знања и вештина

Истраживање сопствене праксе и

усклађивање усавршавања са потребама

Сарадња са колегама, квалитетан однос са родитељима и локалном заједницом

Омогућавање припрема за примену реформи,развијање иницијативности

Утврђивање приоритета

Омогућавање личног професионалног напредовања

Израда плана професионалног развоја на нивоу школе

Праћење професионалног развоја

Менторство

Информисање о стручној литератури, семинарима и осталим облицима стручног усавршавања у установи и ван ње

Сарадња са другим институцијама, заводима…

Подршка у изради индивидуалних планова СУ

Квалитетна настава

Постигнућа ученика

 

 

 

 

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Фејсбук